FAKAT NEDİR

 

Temelinde üniversite gençliğine hitap etmektedir. Yeni ve özgür bir mecra vaat etmektedir. Belli bir grubun arka planı hazırlayıp öğrencilere sunduğu bir platform değildir, bu hazırlığa hep beraber katılıp öğrencilerin her şeyiyle paylaşım mecrası olmayı hedeflemektedir. Özgün içeriklerle bünyesinde bir etkileşim gücü toplayıp öğrencinin/gencin ulusal alanda mikrofonu olmak hedeflerinin özetidir. Yalnızca faal öğrenciler bulunabilir. Tüm hakları saklıdır, tüzükle korunmaktadır.

 

KİMLER VAR?

Sitemizde bulunan bütün kullanıcılar yazar/içerik sağlayıcı sıfatıyla bulunan öğrencilerdir. Lisans veya lise mezunu lisans aşamasında olan kişilerdir. Gönüllülük esası buradadırlar. Gerekli tek şartı sağlayan herkes katılabilir.

FARKLI KAZANIM TOPLULUĞU

İleride kurulması planlanan topluluklarının ismidir. Temelinde şubeleşmek amacı vardır. Kurumsallık anlamında sponsoru/mentoru bir vakıf üniversitesi olacaktır. Amacı ve misyonu kişisel gelişimdir. Okullarda fakat.org’un aktif rol alan dalı olacaktır. Yine gönüllülük esası öğrenciler kendileri okullarında bulunacak FARKLI KAZANIM TOPLULUĞU’na (FAKAT) öncülük edecektir.

FakaTalk

Şu anda fakat.org platformunda Fakat Medya adına görülen her şey planlanan şirketleşme aşamasından sonra FakaTalk ismiyle kurumsallaşacaktır.

Bunun akabinde gönüllülük esası burada olan bütün kullanıcılar maddi bir yarar sağlayacaktır. Ölçüt ise içerik üretimi olacaktır.

KURUCUSU KİMDİR?

Rifat Emin Ekinci TOBB ETÜ’de lisans öğrencisidir. Kullanıcıları bağlayan bütün hükümler şahsı adına geçerlidir.

HUKUKİ TEMEL NEDİR?

Hukuki olarak çoğu gönüllülük esaslı platform gibi şahsi sorumluluklar vardır. Profesyonel oluşturulmuş bir tüzükle korunmaktadır. Kurucu mezun olduğu zaman görevini devredecek, fakat.org öğrenci platformu olarak kalacaktır. Minimal vadede Tüzük 10 yıllık hazırlanmıştır.

Bütün kullanıcılar tüzüğe uymak zorundadır. Aykırı hareketlerde platformca verilen ihraç/ceza durumlarının hukuk yolu kullanıcı tarafından açıktır.

 

FAKAT.ORG TÜZÜĞÜ

 

 

                                                      BİRİNCİ BÖLÜM

                                                     Amaç ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Platformun adı Fakat.org’tur.

(2)- Fakat.org farklı üniversitelerden genç yazarların istedikleri her konuda yazı ve içeriklerini paylaşabildikleri bir Websitedir.

(3) Fakat.org gençler arasında bir paylaşma kültürü oluşturmak üzere kurulmuştur.

(4) Fakat.org’da yazarlar; Anayasadaki temel ilkelere; hukuka ve ahlaka, ayrımcılık yasağına, kamu düzenine aykırı içerikler paylaşamazlar. Böyle bir içerik paylaşıldığı takdirde bunun sonuçlarından içeriğin yazarı müteselsilen sorumludur.

(5)-İşbu Tüzük metni Fakat.org’un işleyişi ve yürürlüğü ile ilgili kuralları barındıran belgedir.

 

Tanımlar

MADDE 2-

 • Yazar: Fakat.org’a yazarlık başvurusu yapmış ve bu başvurusu kaydedilmiş olan kişi.
 • Editör: Fakat.org’ta yazı ve içerikler paylaşılmadan önce o yazı ve içeriğin Anayasadaki temel ilkelere, hukuka ve ahlaka, kamu düzenine ve ayrımcılık yasağına uygunluğunu kontrol eden kişi.
 • Yönetim Kurulu: Fakat.org’un işleyişinden sorumlu olan organ.
 • Yönetim Kurulu Başkanı: Yönetim Kurulunun işleyişinden sorumlu olan kişi.
 • Denetim Kurulu: Fakat.org’un amaçlarına düzgünce ilerleyebilmesi için Yönetim Kurulunu, editörleri ve yazarları takip eden, gerekli kontrolleri sağlayan organ.
 • Denetim Kurulu Başkanı: Denetim Kurulunun işleyişinden sorumlu kişi.
 • Onursal Başkan: Kurucu.

                                                          İKİNCİ BÖLÜM

                                                              Faaliyetler

Genel Olarak

MADDE 3- Fakat.org, Madde 1’ de belirtilen amaca uygun olarak süreli ve süresiz yayınlar çıkarabilir, seminerler, sempozyumlar, geziler, sosyal sorumluluk projeleri, eğlence amaçlı etkinlikler ile ve Tüzüğe aykırı olmayan diğer etkinlikleri düzenleyebilir.

MADDE 4- Fakat.org, süreli ve süresiz yayınlarını ve yapacağı etkinlikleri Türkiye Cumhuriyeti Anayasasındaki temel ilkelere uygun olarak gerçekleştirecektir. FAKAT, hukuka ve ahlaka aykırı, ayrımcılık içeren, kamu düzenini bozucu yayınlar çıkaramaz, faaliyetler düzenleyemez. Bunun sorumluluğu Yönetim Kurulu Başkanına aittir.

 

 

                                                          

                                                      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                                                Üyelik

Tanım

MADDE 5– (1) Fakat.org’a üyelikten kasıt websitesinde yazar olmaktır.

(2) Hiyerarşik sıra ile: Fakat.org Yönetim Kurulu Başkanı, Fakat.org Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin bu görevlere seçilmekle beraber otomatikmen Fakat.org’da yazar olmayı kabul ettikleri varsayılır.

(3) 2. Bentten Onursal Başkan muaf tutulmuştur.

(4) Bu kuraldan bağımsız anlaşmalar yapılabilir.

Üye Alımı

MADDE 6- (1) Fakat.org’a üyelik, Fakat.org’a yapılan yazarlık başvurusunun kabul edilmesiyle gerçekleşir.

(2) Fakat.org’a yazar olarak kabul edilebilmek için üyelik formunun doldurulması veya yazar hesabının oluşturulması gerekir.

Üyeliğin Devamı

MADDE 7- (1) Tüm hiyerarşik kademelerden üyelerin üyeliklerinin devamı için görevlerini eksiksiz yapmaları gerekir.

Üyeliğin Sonlanması

MADDE 8- (1) Fakat.org üyeleri yani yazarlar Anayasadaki temel ilkelere; hukuka ve ahlaka, ayrımcılık yasağına, kamu düzenine ve Fakat.org’un amacına aykırı yazı ve içerikler paylaşamazlar.

(2) 1.bentteki durumlar tespit edildiği takdirde; sözkonusu kişi yazarsa YK veya DK üyelerinin herhangi birinin teklifiyle ve YK’nın salt çoğunluğunun kararıyla o kişinin Fakat.org ile ilişiği kesilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                                    Platform Organları

Fakat.org Yönetim Kurulu Başkanı

Görevleri

Madde 10- (1) Fakat.org Yönetim Kurulu başkanı Fakat.org’un genel işleyişinden sorumlu olan kişidir.

(2) YK başkanı aynı zamanda editördür. Diğer editörlerle birlikte çalışır, diğer editörlerden yalnızca iç ilişkide geçerli olmak üzere hiyerarşik olarak üstündür. Dış ilişkide ise diğer editörlerle beraber müteselsilen sorumludur.

(3) YK Başkanı, başka bir oluşumda yönetim kurulu başkanlığı ve başkan yardımcılığı yapamaz, YK veya DK üyesi olarak yer alamaz; fakat başka bir oluşumda üye olarak bulunabilir.

(4) Başkanın olmadığı durumlarda yerine başkan yardımcısı vekalet eder. Başkan gerekli gördüğü durumlarda yönetim kurulu üyelerinden birine vekalet yetkisi verebilir.

(5) Bütün hissedarlar şartları sağladığı takdirde YK Başkanı olabilir.

Seçimi

Madde 11- (1) YK başkanı, Fakat.org Yönetim Kurulunda en az 1 sene yer alan kişiler arasından seçilir.

(2) YK başkanı seçiminde, en çok oyu alan kişi başkan olacaktır. İki eşit oy sayısı varsa seçim yenilenir. Yine iki eşit oy sayısı çıkarsa YK başkanını Kurucu Onursal Başkan eşit oylu iki adaydan birisi olmak şartıyla atar.

(3) YK başkanı seçiminde en çok oyu alan kişinin aldığı oy; YK üye tam sayısının yarısından az olamaz.

Görev Süresi

Madde 12- (1) YK başkanı 3 dönem görev yapar. 3 dönem 1 seneye tekabül eder.

(2) YK başkanı en fazla 3 sene YK başkanlığı yapabilir.

Görevin Sona Ermesi

İstifa

Madde 13- (1) YK başkanı 1 ay öncesinden Fakat.org Kurucu Onursal Başkanına ve Denetim Kuruluna haber vermeden istifa edemez.

(2) YK başkanı istifa ettikten sonra yerine başka birisi seçilinceye kadar olağan işleri YK başkanı yardımcıları yapar. Olağanüstü işleri de YK başkanı yardımcıları, DK başkanı ve Kurucu Onursal Başkan birlikte yürütür. Yeni YK başkanı seçilinceye kadar YK yardımcılarından birisi veya DK başkanı, Kurucu Onursal Başkan tarafından geçici başkan olarak görevlendirilebilir.

(3) YK başkanı istifa ettikten sonra dilerse Fakat.org’ta yazar olmaya devam edebilir; fakat kural olarak YK veya DK üyesi olamaz. Ancak YK’nın 3’te 2 çoğunluğu; eski YK başkanının, YK veya DK üyesi olarak devam etmesini isterse ve eski YK başkanı da bu isteği onaylarsa söz konusu görevlerde bulunmasında bir sakınca yoktur.

Azil

Madde 14- (1) YK veya DK üyelerinden birisi, mevcut YK başkanının makamında bulunmasının Fakat.org zararına olduğunu DK’ya iddia edebilir. DK yapılan iddiayı değerlendirir ve haklı görürse eğer; DK’nın YK’yı olağanüstü toplantıya çağırma hakkı vardır. Yapılan iddiayı haklı görmeyen DK, iddiayı reddeder.

(2) İddiada bulunan üye iddiasını YK’ya karşı somut delillerle ispatlamak zorundadır. Üye delillerini sunduktan sonra YK başkanının savunması dinlenecektir.

(3) YK başkanının savunması dinlendikten sonra, YK başkanının azli konusunun tartışmaya açılmasına geçilebilmesi için oylama yapılacaktır. Bu oylamada YK’nın salt çoğunluğunun onayı gerekir.

(4) YK başkanının azli konusu tartışıldıktan sonra, YK başkanının son savunmasını yapma hakkı saklıdır. YK başkanı savunmasını yaptıktan sonra YK üyeleri YK başkanının azlini oylarlar.

(5) YK başkanının azli için yapılan oylamada YK üyelerinin salt çoğunluğu aranır.

Madde 15- Azledilen YK başkanı Fakat.org’da yazar olarak bulunmaya devam edemez. YK üyesi ve DK üyesi olarak da kalamaz.

Madde 16- (1) YK başkanı azledildikten sonra Fakat.org’un olağan veya olağanüstü hiçbir işiyle ilişiği kalmaz.

(2) YK başkanı azledildikten sonra; yeni başkan seçilinceye kadar YK başkanı yardımcıları Fakat.org’un olağan işlerinden sorumludurlar. Olağanüstü işleri için de yeni başkan seçilinceye kadar YK başkan yardımcıları ve Kurucu Onursal Başkan ile birlikte hareket ederler.

Madde 17- YK başkanının süre dolması yüzünden görevinden ayrılması durumunda; yeni başkan seçilinceye kadarki olağan ve olağanüstü işlerdeki rolü için istifa hükümleri uygulanır.

 

Yönetim Kurulu

Görevleri 

 MADDE 18- (1) Fakat.org Yönetim Kurulu, yürütme organıdır. Platformun İşbu Tüzükte belirtilen amacını gerçekleştirmek üzere faaliyetler icra eder.

(2) Yönetim Kurulu, çalışmaların topluluğun işbu Tüzükte belirtilen amacına uygun olarak en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, topluluğun mali gelir ve giderleriyle, etkinlikler için gerekli izinlerin alınmasından YK başkanına, YK Başkanı Denetim Kuruluna, DK da Kurucu Onursal Başkana, Onursal başkan da şirketleşme aşamasından sonra tüm hissedarlara karşı sorumludur.

(3) YK üyelerinin görevlerini, üyelerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre başkan ve başkan yardımcıları birlikte belirlerler.

(4) YK üyeleri tamamladıkları görevler hakkında 2 toplantıda bir DK’ya rapor sunarlar.

(5) YK üyeleri, görevlerini yapmaya engel olan geçici bir durumun varlığı halinde bunu DK’ya bildirmelidir. DK sözkonusu durumu değerlendirir ve sözkonusu durumun görevin tamamlanmasına engel olduğu kanaatine varırsa YK başkanına bu durumu bildirir ve bu görevin başka birine verilmesini ister.

(6) DK, eğer YK üyesinin ileri sürdüğü durumun görevini tamamlamaya engel olmadığını düşünürse YK üyesinden görevini tamamlamasını ister.

(7) YK üyesi iddiasında ısrarcı olursa eğer DK başkanı YK başkanına bu durumu iletir. YK başkanı bu duruma çözüm bulur.

Seçimi

MADDE 19- (1) Yönetim Kurulu en az 10 en fazla 20 üyeden oluşur.

(2) Bir üye en fazla 3 sene Yönetim Kurulunda olabilir.

(3) Fakat.org YK üyeleri yeni YK üyesi alımı için YK’ya teklifte bulunur. YK salt çoğunluğunun oyuyla ve ihtiyaç olduğu takdirde YK’ya üye alımı yapılır.

(4) Bütün hissedarlar üye olabilir.

Görevin Sona Ermesi

İstifa

Maddde 20- (1) YK üyesi 1 ay önceden bildirmek kaydıyla istifa edebilir. İstifa eden YK üyesi Fakat.org’da yazar olarak kalabilir.

(2)1 ay önceden bildirmeden istifa etmek isteyen YK üyesi haklı sebepleri olmadığı takdirde 1 ay dolana kadar üzerine düşen görevleri yapmak zorundadır. Aksi takdirde para cezası ile cezalandırılır. Miktarı Kurucu Onursal Başkan belirler.

(3) YK üyesinin haklı sebebinin olup olmadığını YK başkanı ve yardımcıları beraber belirlerler.

Azil

Madde 21- (1) YK üyeleri; YK veya DK üyelerinin, DK’ya şikayetiyle YK tarafından azledilebilir.

(2) DK kendisine yapılan şikayeti değerlendirir ve haklı görürse YK başkanına iletir.

(3) YK başkanı da en yakın toplantıda bu şikayetin tartışmasını açar; şikayette bulunan YK üyesi iddiasını somut delillerle ispatlamak zorundadır. Azli istenen YK üyesinin savunması alınmadan YK üyesinin azlinin oylamasına geçilemez. YK üye tam sayısının salt çoğunluğuyla sözkonusu YK üyesi azledilir.

(4) Azledilen YK üyesinin Fakat.org’la tüm ilişiği kesilir; yazarlık yapamaz.

 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Görevleri

MADDE 22– (1) YK başkanı yardımcıları, YK başkanından sonra YK’da en yetkili kişilerdir. YK başkanına yardım eder ve gerektiğinde vekalet ederler.

(2) YK başkan yardımcısı YK üyeleri görevlerini gerçekleştirirken üyeleri takip eder ve sıkıntılı olduğunu düşündüğü durumları DK’ya iletir. DK sözkonusu iddiayı haklı görürse başkana iletir.

(3) YK başkan yardımcıları; YK üyelerinden, çalışmalarının nasıl gittiğine ilişkin bilgi alabilir.

(4) Başkanın olmadığı durumlarda yerine başkan yardımcısı vekalet eder. Başkan gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden birine vekalet yetkisi verebilir.

(5) Bütün hissedarlar başkan yardımcısı olabilir.

Seçimi

Madde 23- (1) YK başkan yardımcısı sayısı 2’dir.

(2) YK başkan yardımcılarından birisini YK başkanı belirler.

(4) YK Başkan Yardımcısı, YK’nın başkan ile birlikte üye tam sayısının salt çoğunluğu ile YK’nın göreve başlamasından en geç bir hafta sonra Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Salt çoğunluğun sağlanamadığı hallerde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Başkan yardımcısı olan üyenin ismi Denetleme Kuruluna bildirilir.

Görev Süresi

Madde 24- YK başkan yardımcısının görev sürelerinde YK başkanının görev sürelerine ilişkin hüküm uygulanır.

Görevin Sona Ermesi

İstifa

Madde 25- YK başkan yardımcısının istifa ile görevinin sona ermesinde YK başkanının istifa ile görevinin sona ermesine ilşkin hükümler uygun olduğunca uygulanır.

Azil

Madde 26- YK başkan yardımcısının azlini ancak YK ve DK başkanları talep edebilir. Bunun dışındaki prosedür YK üyelerinin azline ilişkin hükümlere tabidir.

 

Denetim Kurulu

Görevleri

Madde 27- 1) Başkanın ve Yönetim Kurulunun platform faaliyetlerini Fakat.org Tüzüğüne uygun gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini denetler.

(2) Bu denetlemeden kastedilen DK’nın; ilk olarak YK’nın yapmayı planladığı faaliyetlerden haberdar olması, faaliyetlerin durumuna ilişkin YK üyelerinden rapor talep etmeleri, bu raporları düzenli saklamaları ve planlanan faaliyetler ışığında bu raporları değerlendirip genel bir rapor oluşturup Kurucu Onursal  Başkan ile beraber gidişatı tartışmalarıdır.

(3) DK yapılması gerektiği halde yapılmamış faaliyetler tespit ederse bunları YK başkanına iletir ve YK başkanı da sözkonusu faaliyetten sorumlu YK üyesiyle bu durumu görüşür.

(4) YK üyesinin sözkonusu faaliyeti gerçekleştirmemesinde haklı sebebi varsa eğer YK başkanı bu görevi YK üyeleri arasında paylaştırır veya bizzat kendisi yapar.

(5) YK üyesinin haklı sebebi yoksa eğer bu durumu DK’ya bildirir ve DK sözkonusu YK üyesine 1 ihtar verir.

(6) İhtar, üyelerin görevlerini zamanında ve gereği gibi yapmasına ilişkin uyarı niteliğindedir. Verilen ihtarlar DK tarafından raporlanır.

(7) Eğer 1 YK üyesi 3 ihtar alırsa; YK üyesinin azli en yakın YK toplantısının konularından birisi olur ve YK’nın salt çoğunluğuyla sözkonusu YK üyesi azledilir.

(8) İhtarlar sonucu azledilen bu YK üyesinin Fakat.org’la tüm ilişiği kesilir.

(9) Görevli DK üyesi 2 haftada bir YK üyelerinin faaliyetlerine ilişkin rapor oluşturmalı ve bunu YK başkanıyla paylaşmalıdırlar.

Seçimi

Madde 28- DK üyeleri, Fakat.org’ta 1 sene YK üyesi olarak görev yapmış kişiler arasından YK tarafından seçilir. En az 3 en fazla 5 kişi DK üyesi olabilir.

 

Görev Süresi

Madde 29- DK üyeleri en fazla 2 sene görev yaparlar.

Görevin Sona Ermesi

İstifa

Madde 30- DK üyelerinin istifa ile görevlerinin sona ermesinde YK üyelerinin istifa ile görevlerinin sona ermesine ilişkin hükümler uygulanır.

Madde 31- DK başkanının istifa ile görevinin sona ermesinde YK başkanının itifa ile görevinin sona ermesine ilişkin hükümler uygulanır.

Azil

Madde 32- (1) DK üyelerinin azil ile görevlerinin sona ermesinde YK üyelerinin azil ile görevlerinin sona ermesinde uygulanan hükümler uygulanır.

(2) Sadece YK ve DK başkanları DK üyelerinin azlini talep edebilirler.

(3) DK üyelerinin azli için YK ve DK birlikte toplanır ve oylama yapar.

 

Editörler

Görevleri

Madde 33- (1) Editörler, yazarların Fakat.org’ta içerik paylaşmadan önce muhattap oldukları kişilerdir.

(2) Editörler, sözkonusu içeriklerin Anayasanın temel ilkelerine, hukuka ve ahlaka, kamu düzenine ve dilbilgisi kurallarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra o içeriğin websitesinde paylaşılmasını sağlarlar.

 

 

Seçimi

Madde 34- Yönetim Kurulu başkanı, Denetim Kurulu başkanı, YK başkan yardımcılarından birisi ve YK üyeleri arasından seçilecek birisi editördür.

Görev Süreleri

Madde 35- Bir editor en fazla 5 sene görev yapar.

Görevin Sona Ermesi

Madde 36- Editörlük görevinin sona ermesinde YK üyeliğinin sona ermesine ilşkin hükümler uygulanır.

 

                                                           BEŞİNCİ BÖLÜM

                                                                Belgeler

Üye Tutanakları

Yönetim Kurulu Tutanakları

MADDE 37 (1) Yönetim Kurulu kararları, başkan yardımcısı tarafından Platform Karar Defteri’ne yazılmak ve Platform Başkanınca imzalanarak kayda alınmak zorundadır.

Denetim Kurulu Kararları

MADDE 38– (1) Denetim kurulu kararları Platform Takip Defteri’ne DK başkanı tarafından yazılmak ve Platform Başkanı ve DK başkanı tarafından imzalanarak kayda alınmak zorundadır.

Diğer Belgeler

MADDE 39- (1) Diğer belgeler, Platform’un yaptığı bütün giderlere ve elde ettiği bütün gelirlere ait fatura, fiş ve imzalı makbuz, sözleşme ve belgelerdir.

Saklama ve İbraz Yükümlülüğü

MADDE 40 (1) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı beşinci bölüm altında belirtilen tüm tutanakları, belgeleri ve kayıtları , Platform Takip Defteri hariç, Platform Karar Defteri veya gerekli olduğu takdirde Platform Dosyası içerisinde saklamak zorundadır.

(2) Platform Dosyası, Platform Karar Defteri ve Platform Takip Dfeteri’nden oluşur. Denetleme Kurulu tarafından her dönem denetlenir ve eksikliklerin giderilmesini talep eder.

 

                                                       

                                                      ALTINCI BÖLÜM

                                                          Mali Esaslar

Bütçe

MADDE 41 (1) Her adli yılın başında Platform Başkanı, Sponsorluk çalışma grubu tarafından hazırlanan faaliyet planlarını ve bütçe tekliflerini Yönetim Kuruluna bildirir.

(2) Yönetim Kurulu bu plan ve teklifleri tartışır. Nihai karara salt çoğunlukla ulaşılır.

 

Gelir kaynakları

MADDE 42 (1) Sponsorluk çalışma grubu sponsorluk faaliyetlerinde bulunarak mali gelir sağlar.

(2) Sponsorluk çalışma grubu sponsorluk anlaşması imzalayacağı kurumları önceden başkana ve Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır. Uygun bulunmayan kurum veya işletmeyle sponsorluk anlaşması yapılamaz.

(3) Platform üyeleri dışındaki kişilerden doğrudan para yardımı toplayamaz.

 

Giderler

MADDE 43(1) Sponsorluk çalışma grubu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış etkinliklerin tüm giderlerine (Kırtasiye, afiş, araç, malzeme, konuk ağırlama vb.) ait resmi belgeleri Yönetim Kurulu’na teslim eder.

 

Denetim

MADDE 44Denetleme ve Danışma Kurulu, gelir-gider raporlarını, sponsorluk anlaşmaları, faaliyet planları ve bütçe tasarılarını her dönem eksiksiz denetlemek zorundadır.

 

                                                      

 

                                                    YEDİNCİ BÖLÜM

                     Tüzüğün Uygulanması, Denetlenmesi ve Değiştirilmesi

 

Tüzüğün Uygulanması

MADDE-45 (1) İşbu Tüzük metni kabul edilmesinden sonra Fakat.org’un bütün organlarını ve üyelerini bağlar.

(2) Fakat.org’un bütün organ ve üyeleri, işbu metinde yer alan amacı gerçekleştirmek için yapılacak faaliyetlerin yürütülmesinde, denetlenmesinde ve yönetilmesinde bu tüzüğün esaslarını uygular.

Denetlenmesi

MADDE-46 (1) Platform faaliyetlerinin Tüzük’e uygunluğunu Denetim Kurulu yapar.

(2) Denetleme Kurulu Tüzük’e uygunluk denetim yaparken Platform faaliyetleri ile ilgili görüş verebilir ve yerindelik denetimi yapabilir.

Değiştirilmesi

MADDE-47 (1) Tüzük değişiklik teklifleri, Yönetim Kurulu üye tam sayısının nitelikli çoğunluğunun (3/4) imzası ve Denetleme Kurulunun oy birliği ile verilir.

Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE-1 2018-2019 adli yılında görev yapacak olan Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu kurucu niteliktedirler.

GEÇİCİ MADDE-2 Danışma Kurulu Başkanı’nın en az iki dönem Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olmasına dair Madde hükümleri kurucu Denetleme Kurulu Başkanı için uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE-3 Yönetim Kurulu üye sayısına ilişkin 15/1 hükmü kurucu Yönetim Kurulu için uygulanmaz.

 

 

                                             

 

FAKAT TÜZÜĞÜ

 

                                                      BİRİNCİ BÖLÜM

                                                     Amaç ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Platformun adı Fakat.org’tur.

(2)- Fakat.org farklı üniversitelerden genç yazarların istedikleri her konuda yazı ve içeriklerini paylaşabildikleri bir Websitedir.

(3) Fakat.org gençler arasında bir paylaşma kültürü oluşturmak üzere kurulmuştur.

(4) Fakat.org’da yazarlar; Anayasadaki temel ilkelere; hukuka ve ahlaka, ayrımcılık yasağına, kamu düzenine aykırı içerikler paylaşamazlar. Böyle bir içerik paylaşıldığı takdirde bunun sonuçlarından içeriğin yazarı müteselsilen sorumludur.

(5)-İşbu Tüzük metni Fakat.org’un işleyişi ve yürürlüğü ile ilgili kuralları barındıran belgedir.

 

Tanımlar

MADDE 2-

 • Yazar: Fakat.org’a yazarlık başvurusu yapmış ve bu başvurusu kaydedilmiş olan kişi.
 • Editör: Fakat.org’ta yazı ve içerikler paylaşılmadan önce o yazı ve içeriğin Anayasadaki temel ilkelere, hukuka ve ahlaka, kamu düzenine ve ayrımcılık yasağına uygunluğunu kontrol eden kişi.
 • Yönetim Kurulu: Fakat.org’un işleyişinden sorumlu olan organ.
 • Yönetim Kurulu Başkanı: Yönetim Kurulunun işleyişinden sorumlu olan kişi.
 • Denetim Kurulu: Fakat.org’un amaçlarına düzgünce ilerleyebilmesi için Yönetim Kurulunu, editörleri ve yazarları takip eden, gerekli kontrolleri sağlayan organ.
 • Denetim Kurulu Başkanı: Denetim Kurulunun işleyişinden sorumlu kişi.
 • Onursal Başkan: Kurucu.

                                                          İKİNCİ BÖLÜM

                                                              Faaliyetler

Genel Olarak

MADDE 3- Fakat.org, Madde 1’ de belirtilen amaca uygun olarak süreli ve süresiz yayınlar çıkarabilir, seminerler, sempozyumlar, geziler, sosyal sorumluluk projeleri, eğlence amaçlı etkinlikler ile ve Tüzüğe aykırı olmayan diğer etkinlikleri düzenleyebilir.

MADDE 4- Fakat.org, süreli ve süresiz yayınlarını ve yapacağı etkinlikleri Türkiye Cumhuriyeti Anayasasındaki temel ilkelere uygun olarak gerçekleştirecektir. FAKAT, hukuka ve ahlaka aykırı, ayrımcılık içeren, kamu düzenini bozucu yayınlar çıkaramaz, faaliyetler düzenleyemez. Bunun sorumluluğu Yönetim Kurulu Başkanına aittir.

 

 

                                                          

                                                      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                                                Üyelik

Tanım

MADDE 5– (1) Fakat.org’a üyelikten kasıt websitesinde yazar olmaktır.

(2) Hiyerarşik sıra ile: Fakat.org Yönetim Kurulu Başkanı, Fakat.org Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin bu görevlere seçilmekle beraber otomatikmen Fakat.org’da yazar olmayı kabul ettikleri varsayılır.

(3) 2. Bentten Onursal Başkan muaf tutulmuştur.

(4) Bu kuraldan bağımsız anlaşmalar yapılabilir.

Üye Alımı

MADDE 6- (1) Fakat.org’a üyelik, Fakat.org’a yapılan yazarlık başvurusunun kabul edilmesiyle gerçekleşir.

(2) Fakat.org’a yazar olarak kabul edilebilmek için üyelik formunun doldurulması veya yazar hesabının oluşturulması gerekir.

Üyeliğin Devamı

MADDE 7- (1) Tüm hiyerarşik kademelerden üyelerin üyeliklerinin devamı için görevlerini eksiksiz yapmaları gerekir.

Üyeliğin Sonlanması

MADDE 8- (1) Fakat.org üyeleri yani yazarlar Anayasadaki temel ilkelere; hukuka ve ahlaka, ayrımcılık yasağına, kamu düzenine ve Fakat.org’un amacına aykırı yazı ve içerikler paylaşamazlar.

(2) 1.bentteki durumlar tespit edildiği takdirde; sözkonusu kişi yazarsa YK veya DK üyelerinin herhangi birinin teklifiyle ve YK’nın salt çoğunluğunun kararıyla o kişinin Fakat.org ile ilişiği kesilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                                    Platform Organları

Fakat.org Yönetim Kurulu Başkanı

Görevleri

Madde 10- (1) Fakat.org Yönetim Kurulu başkanı Fakat.org’un genel işleyişinden sorumlu olan kişidir.

(2) YK başkanı aynı zamanda editördür. Diğer editörlerle birlikte çalışır, diğer editörlerden yalnızca iç ilişkide geçerli olmak üzere hiyerarşik olarak üstündür. Dış ilişkide ise diğer editörlerle beraber müteselsilen sorumludur.

(3) YK Başkanı, başka bir oluşumda yönetim kurulu başkanlığı ve başkan yardımcılığı yapamaz, YK veya DK üyesi olarak yer alamaz; fakat başka bir oluşumda üye olarak bulunabilir.

(4) Başkanın olmadığı durumlarda yerine başkan yardımcısı vekalet eder. Başkan gerekli gördüğü durumlarda yönetim kurulu üyelerinden birine vekalet yetkisi verebilir.

(5) Bütün hissedarlar şartları sağladığı takdirde YK Başkanı olabilir.

Seçimi

Madde 11- (1) YK başkanı, Fakat.org Yönetim Kurulunda en az 1 sene yer alan kişiler arasından seçilir.

(2) YK başkanı seçiminde, en çok oyu alan kişi başkan olacaktır. İki eşit oy sayısı varsa seçim yenilenir. Yine iki eşit oy sayısı çıkarsa YK başkanını Kurucu Onursal Başkan eşit oylu iki adaydan birisi olmak şartıyla atar.

(3) YK başkanı seçiminde en çok oyu alan kişinin aldığı oy; YK üye tam sayısının yarısından az olamaz.

Görev Süresi

Madde 12- (1) YK başkanı 3 dönem görev yapar. 3 dönem 1 seneye tekabül eder.

(2) YK başkanı en fazla 3 sene YK başkanlığı yapabilir.

Görevin Sona Ermesi

İstifa

Madde 13- (1) YK başkanı 1 ay öncesinden Fakat.org Kurucu Onursal Başkanına ve Denetim Kuruluna haber vermeden istifa edemez.

(2) YK başkanı istifa ettikten sonra yerine başka birisi seçilinceye kadar olağan işleri YK başkanı yardımcıları yapar. Olağanüstü işleri de YK başkanı yardımcıları, DK başkanı ve Kurucu Onursal Başkan birlikte yürütür. Yeni YK başkanı seçilinceye kadar YK yardımcılarından birisi veya DK başkanı, Kurucu Onursal Başkan tarafından geçici başkan olarak görevlendirilebilir.

(3) YK başkanı istifa ettikten sonra dilerse Fakat.org’ta yazar olmaya devam edebilir; fakat kural olarak YK veya DK üyesi olamaz. Ancak YK’nın 3’te 2 çoğunluğu; eski YK başkanının, YK veya DK üyesi olarak devam etmesini isterse ve eski YK başkanı da bu isteği onaylarsa söz konusu görevlerde bulunmasında bir sakınca yoktur.

Azil

Madde 14- (1) YK veya DK üyelerinden birisi, mevcut YK başkanının makamında bulunmasının Fakat.org zararına olduğunu DK’ya iddia edebilir. DK yapılan iddiayı değerlendirir ve haklı görürse eğer; DK’nın YK’yı olağanüstü toplantıya çağırma hakkı vardır. Yapılan iddiayı haklı görmeyen DK, iddiayı reddeder.

(2) İddiada bulunan üye iddiasını YK’ya karşı somut delillerle ispatlamak zorundadır. Üye delillerini sunduktan sonra YK başkanının savunması dinlenecektir.

(3) YK başkanının savunması dinlendikten sonra, YK başkanının azli konusunun tartışmaya açılmasına geçilebilmesi için oylama yapılacaktır. Bu oylamada YK’nın salt çoğunluğunun onayı gerekir.

(4) YK başkanının azli konusu tartışıldıktan sonra, YK başkanının son savunmasını yapma hakkı saklıdır. YK başkanı savunmasını yaptıktan sonra YK üyeleri YK başkanının azlini oylarlar.

(5) YK başkanının azli için yapılan oylamada YK üyelerinin salt çoğunluğu aranır.

Madde 15- Azledilen YK başkanı Fakat.org’da yazar olarak bulunmaya devam edemez. YK üyesi ve DK üyesi olarak da kalamaz.

Madde 16- (1) YK başkanı azledildikten sonra Fakat.org’un olağan veya olağanüstü hiçbir işiyle ilişiği kalmaz.

(2) YK başkanı azledildikten sonra; yeni başkan seçilinceye kadar YK başkanı yardımcıları Fakat.org’un olağan işlerinden sorumludurlar. Olağanüstü işleri için de yeni başkan seçilinceye kadar YK başkan yardımcıları ve Kurucu Onursal Başkan ile birlikte hareket ederler.

Madde 17- YK başkanının süre dolması yüzünden görevinden ayrılması durumunda; yeni başkan seçilinceye kadarki olağan ve olağanüstü işlerdeki rolü için istifa hükümleri uygulanır.

 

Yönetim Kurulu

Görevleri 

 MADDE 18- (1) Fakat.org Yönetim Kurulu, yürütme organıdır. Platformun İşbu Tüzükte belirtilen amacını gerçekleştirmek üzere faaliyetler icra eder.

(2) Yönetim Kurulu, çalışmaların topluluğun işbu Tüzükte belirtilen amacına uygun olarak en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, topluluğun mali gelir ve giderleriyle, etkinlikler için gerekli izinlerin alınmasından YK başkanına, YK Başkanı Denetim Kuruluna, DK da Kurucu Onursal Başkana, Onursal başkan da şirketleşme aşamasından sonra tüm hissedarlara karşı sorumludur.

(3) YK üyelerinin görevlerini, üyelerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre başkan ve başkan yardımcıları birlikte belirlerler.

(4) YK üyeleri tamamladıkları görevler hakkında 2 toplantıda bir DK’ya rapor sunarlar.

(5) YK üyeleri, görevlerini yapmaya engel olan geçici bir durumun varlığı halinde bunu DK’ya bildirmelidir. DK sözkonusu durumu değerlendirir ve sözkonusu durumun görevin tamamlanmasına engel olduğu kanaatine varırsa YK başkanına bu durumu bildirir ve bu görevin başka birine verilmesini ister.

(6) DK, eğer YK üyesinin ileri sürdüğü durumun görevini tamamlamaya engel olmadığını düşünürse YK üyesinden görevini tamamlamasını ister.

(7) YK üyesi iddiasında ısrarcı olursa eğer DK başkanı YK başkanına bu durumu iletir. YK başkanı bu duruma çözüm bulur.

Seçimi

MADDE 19- (1) Yönetim Kurulu en az 10 en fazla 20 üyeden oluşur.

(2) Bir üye en fazla 3 sene Yönetim Kurulunda olabilir.

(3) Fakat.org YK üyeleri yeni YK üyesi alımı için YK’ya teklifte bulunur. YK salt çoğunluğunun oyuyla ve ihtiyaç olduğu takdirde YK’ya üye alımı yapılır.

(4) Bütün hissedarlar üye olabilir.

Görevin Sona Ermesi

İstifa

Maddde 20- (1) YK üyesi 1 ay önceden bildirmek kaydıyla istifa edebilir. İstifa eden YK üyesi Fakat.org’da yazar olarak kalabilir.

(2)1 ay önceden bildirmeden istifa etmek isteyen YK üyesi haklı sebepleri olmadığı takdirde 1 ay dolana kadar üzerine düşen görevleri yapmak zorundadır. Aksi takdirde para cezası ile cezalandırılır. Miktarı Kurucu Onursal Başkan belirler.

(3) YK üyesinin haklı sebebinin olup olmadığını YK başkanı ve yardımcıları beraber belirlerler.

Azil

Madde 21- (1) YK üyeleri; YK veya DK üyelerinin, DK’ya şikayetiyle YK tarafından azledilebilir.

(2) DK kendisine yapılan şikayeti değerlendirir ve haklı görürse YK başkanına iletir.

(3) YK başkanı da en yakın toplantıda bu şikayetin tartışmasını açar; şikayette bulunan YK üyesi iddiasını somut delillerle ispatlamak zorundadır. Azli istenen YK üyesinin savunması alınmadan YK üyesinin azlinin oylamasına geçilemez. YK üye tam sayısının salt çoğunluğuyla sözkonusu YK üyesi azledilir.

(4) Azledilen YK üyesinin Fakat.org’la tüm ilişiği kesilir; yazarlık yapamaz.

 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Görevleri

MADDE 22– (1) YK başkanı yardımcıları, YK başkanından sonra YK’da en yetkili kişilerdir. YK başkanına yardım eder ve gerektiğinde vekalet ederler.

(2) YK başkan yardımcısı YK üyeleri görevlerini gerçekleştirirken üyeleri takip eder ve sıkıntılı olduğunu düşündüğü durumları DK’ya iletir. DK sözkonusu iddiayı haklı görürse başkana iletir.

(3) YK başkan yardımcıları; YK üyelerinden, çalışmalarının nasıl gittiğine ilişkin bilgi alabilir.

(4) Başkanın olmadığı durumlarda yerine başkan yardımcısı vekalet eder. Başkan gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden birine vekalet yetkisi verebilir.

(5) Bütün hissedarlar başkan yardımcısı olabilir.

Seçimi

Madde 23- (1) YK başkan yardımcısı sayısı 2’dir.

(2) YK başkan yardımcılarından birisini YK başkanı belirler.

(4) YK Başkan Yardımcısı, YK’nın başkan ile birlikte üye tam sayısının salt çoğunluğu ile YK’nın göreve başlamasından en geç bir hafta sonra Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Salt çoğunluğun sağlanamadığı hallerde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Başkan yardımcısı olan üyenin ismi Denetleme Kuruluna bildirilir.

Görev Süresi

Madde 24- YK başkan yardımcısının görev sürelerinde YK başkanının görev sürelerine ilişkin hüküm uygulanır.

Görevin Sona Ermesi

İstifa

Madde 25- YK başkan yardımcısının istifa ile görevinin sona ermesinde YK başkanının istifa ile görevinin sona ermesine ilşkin hükümler uygun olduğunca uygulanır.

Azil

Madde 26- YK başkan yardımcısının azlini ancak YK ve DK başkanları talep edebilir. Bunun dışındaki prosedür YK üyelerinin azline ilişkin hükümlere tabidir.

 

Denetim Kurulu

Görevleri

Madde 27- 1) Başkanın ve Yönetim Kurulunun platform faaliyetlerini Fakat.org Tüzüğüne uygun gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini denetler.

(2) Bu denetlemeden kastedilen DK’nın; ilk olarak YK’nın yapmayı planladığı faaliyetlerden haberdar olması, faaliyetlerin durumuna ilişkin YK üyelerinden rapor talep etmeleri, bu raporları düzenli saklamaları ve planlanan faaliyetler ışığında bu raporları değerlendirip genel bir rapor oluşturup Kurucu Onursal  Başkan ile beraber gidişatı tartışmalarıdır.

(3) DK yapılması gerektiği halde yapılmamış faaliyetler tespit ederse bunları YK başkanına iletir ve YK başkanı da sözkonusu faaliyetten sorumlu YK üyesiyle bu durumu görüşür.

(4) YK üyesinin sözkonusu faaliyeti gerçekleştirmemesinde haklı sebebi varsa eğer YK başkanı bu görevi YK üyeleri arasında paylaştırır veya bizzat kendisi yapar.

(5) YK üyesinin haklı sebebi yoksa eğer bu durumu DK’ya bildirir ve DK sözkonusu YK üyesine 1 ihtar verir.

(6) İhtar, üyelerin görevlerini zamanında ve gereği gibi yapmasına ilişkin uyarı niteliğindedir. Verilen ihtarlar DK tarafından raporlanır.

(7) Eğer 1 YK üyesi 3 ihtar alırsa; YK üyesinin azli en yakın YK toplantısının konularından birisi olur ve YK’nın salt çoğunluğuyla sözkonusu YK üyesi azledilir.

(8) İhtarlar sonucu azledilen bu YK üyesinin Fakat.org’la tüm ilişiği kesilir.

(9) Görevli DK üyesi 2 haftada bir YK üyelerinin faaliyetlerine ilişkin rapor oluşturmalı ve bunu YK başkanıyla paylaşmalıdırlar.

Seçimi

Madde 28- DK üyeleri, Fakat.org’ta 1 sene YK üyesi olarak görev yapmış kişiler arasından YK tarafından seçilir. En az 3 en fazla 5 kişi DK üyesi olabilir.

 

Görev Süresi

Madde 29- DK üyeleri en fazla 2 sene görev yaparlar.

Görevin Sona Ermesi

İstifa

Madde 30- DK üyelerinin istifa ile görevlerinin sona ermesinde YK üyelerinin istifa ile görevlerinin sona ermesine ilişkin hükümler uygulanır.

Madde 31- DK başkanının istifa ile görevinin sona ermesinde YK başkanının itifa ile görevinin sona ermesine ilişkin hükümler uygulanır.

Azil

Madde 32- (1) DK üyelerinin azil ile görevlerinin sona ermesinde YK üyelerinin azil ile görevlerinin sona ermesinde uygulanan hükümler uygulanır.

(2) Sadece YK ve DK başkanları DK üyelerinin azlini talep edebilirler.

(3) DK üyelerinin azli için YK ve DK birlikte toplanır ve oylama yapar.

 

Editörler

Görevleri

Madde 33- (1) Editörler, yazarların Fakat.org’ta içerik paylaşmadan önce muhattap oldukları kişilerdir.

(2) Editörler, sözkonusu içeriklerin Anayasanın temel ilkelerine, hukuka ve ahlaka, kamu düzenine ve dilbilgisi kurallarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra o içeriğin websitesinde paylaşılmasını sağlarlar.

 

 

Seçimi

Madde 34- Yönetim Kurulu başkanı, Denetim Kurulu başkanı, YK başkan yardımcılarından birisi ve YK üyeleri arasından seçilecek birisi editördür.

Görev Süreleri

Madde 35- Bir editor en fazla 5 sene görev yapar.

Görevin Sona Ermesi

Madde 36- Editörlük görevinin sona ermesinde YK üyeliğinin sona ermesine ilşkin hükümler uygulanır.

 

                                                           BEŞİNCİ BÖLÜM

                                                                Belgeler

Üye Tutanakları

Yönetim Kurulu Tutanakları

MADDE 37 (1) Yönetim Kurulu kararları, başkan yardımcısı tarafından Platform Karar Defteri’ne yazılmak ve Platform Başkanınca imzalanarak kayda alınmak zorundadır.

Denetim Kurulu Kararları

MADDE 38– (1) Denetim kurulu kararları Platform Takip Defteri’ne DK başkanı tarafından yazılmak ve Platform Başkanı ve DK başkanı tarafından imzalanarak kayda alınmak zorundadır.

Diğer Belgeler

MADDE 39- (1) Diğer belgeler, Platform’un yaptığı bütün giderlere ve elde ettiği bütün gelirlere ait fatura, fiş ve imzalı makbuz, sözleşme ve belgelerdir.

Saklama ve İbraz Yükümlülüğü

MADDE 40 (1) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı beşinci bölüm altında belirtilen tüm tutanakları, belgeleri ve kayıtları , Platform Takip Defteri hariç, Platform Karar Defteri veya gerekli olduğu takdirde Platform Dosyası içerisinde saklamak zorundadır.

(2) Platform Dosyası, Platform Karar Defteri ve Platform Takip Dfeteri’nden oluşur. Denetleme Kurulu tarafından her dönem denetlenir ve eksikliklerin giderilmesini talep eder.

 

                                                       

                                                      ALTINCI BÖLÜM

                                                          Mali Esaslar

Bütçe

MADDE 41 (1) Her adli yılın başında Platform Başkanı, Sponsorluk çalışma grubu tarafından hazırlanan faaliyet planlarını ve bütçe tekliflerini Yönetim Kuruluna bildirir.

(2) Yönetim Kurulu bu plan ve teklifleri tartışır. Nihai karara salt çoğunlukla ulaşılır.

 

Gelir kaynakları

MADDE 42 (1) Sponsorluk çalışma grubu sponsorluk faaliyetlerinde bulunarak mali gelir sağlar.

(2) Sponsorluk çalışma grubu sponsorluk anlaşması imzalayacağı kurumları önceden başkana ve Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır. Uygun bulunmayan kurum veya işletmeyle sponsorluk anlaşması yapılamaz.

(3) Platform üyeleri dışındaki kişilerden doğrudan para yardımı toplayamaz.

 

Giderler

MADDE 43(1) Sponsorluk çalışma grubu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış etkinliklerin tüm giderlerine (Kırtasiye, afiş, araç, malzeme, konuk ağırlama vb.) ait resmi belgeleri Yönetim Kurulu’na teslim eder.

 

Denetim

MADDE 44Denetleme ve Danışma Kurulu, gelir-gider raporlarını, sponsorluk anlaşmaları, faaliyet planları ve bütçe tasarılarını her dönem eksiksiz denetlemek zorundadır.

 

                                                      

 

                                                    YEDİNCİ BÖLÜM

                     Tüzüğün Uygulanması, Denetlenmesi ve Değiştirilmesi

 

Tüzüğün Uygulanması

MADDE-45 (1) İşbu Tüzük metni kabul edilmesinden sonra Fakat.org’un bütün organlarını ve üyelerini bağlar.

(2) Fakat.org’un bütün organ ve üyeleri, işbu metinde yer alan amacı gerçekleştirmek için yapılacak faaliyetlerin yürütülmesinde, denetlenmesinde ve yönetilmesinde bu tüzüğün esaslarını uygular.

Denetlenmesi

MADDE-46 (1) Platform faaliyetlerinin Tüzük’e uygunluğunu Denetim Kurulu yapar.

(2) Denetleme Kurulu Tüzük’e uygunluk denetim yaparken Platform faaliyetleri ile ilgili görüş verebilir ve yerindelik denetimi yapabilir.

Değiştirilmesi

MADDE-47 (1) Tüzük değişiklik teklifleri, Yönetim Kurulu üye tam sayısının nitelikli çoğunluğunun (3/4) imzası ve Denetleme Kurulunun oy birliği ile verilir.

Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE-1 2018-2019 adli yılında görev yapacak olan Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu kurucu niteliktedirler.

GEÇİCİ MADDE-2 Danışma Kurulu Başkanı’nın en az iki dönem Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olmasına dair Madde hükümleri kurucu Denetleme Kurulu Başkanı için uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE-3 Yönetim Kurulu üye sayısına ilişkin 15/1 hükmü kurucu Yönetim Kurulu için uygulanmaz.